Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 9 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Nghiên cứu sinh  
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2012
Thứ ba, 08:24' 15/05/2012

 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số: 150  /TB-TDTTBN

    ----------***--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 ----------***-----------   

              Bắc Ninh, ngày  03  tháng  05  năm 2012

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2012

 

- Căn cứ qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số: 405 / QĐ-TDTTBN ngày 19  tháng 7  năm 2011 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

- Căn cứ thông báo số:150/TB-BGDĐT ngày 07/3/20121 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012”,

 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012 như sau:

           

I. CÁC NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) TUYỂN SINH   

 Ngành

Chuyên ngành

Ghi chú

Thể dục

thể thao

Giáo dục thể chất, mã số: 62.14.01.03

Áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về Giáo dục thể chất và Thể thao trường học, TDTT quần chúng, xã hội học, lịch sử Thể thao, Kinh tế Thể thao, Quản lý TDTT ..........

 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo:

Chính quy tập trung và không tập trung.

2. Thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục.

- Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo không tập trung đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, trong đó có ít nhất là 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Địa điểm tổ chức lớp học

Các lớp nghiên cứu sinh (kể cả chính quy tập trung và không tập trung) được tổ chức học tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang hạ - Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

 III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành GDTC phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện văn bằng:

a. Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, loại khá trở lên.

( Đối với Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển và cử nhân tốt nghiệp đại học TDTT chuyên ngành HLTT, Y học TDTT, Quản lý TDTT... trong và ngoài nước, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi ).

2. Điều kiện thâm niên công tác: Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (Tính từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển). Riêng các thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi có thể tham dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

 3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng các nội dung sau:

a.  Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;

b. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

c.  Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

d. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn;

đ. Kinh nghiệm (về nghiên cứu,về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác);

e. Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

g. Đề xuất người hướng dẫn;

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

4. Có đề cương nghiên cứu;

5. Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng trực tiếp đơn vị công tác của thí sinh;

Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

e. Khả năng làm việc theo nhóm;

f. Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6. Điều kiện công trình đã công bố:

a. Thí sinh có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần và đã có ít nhất 01 bài báo công bố phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển trên Tạp chí khoa học được hội đồng chức danh Nhà nước tính điểm trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

b. Đối với thí sinh có bằng Đại học chính quy dài hạn loại giỏi phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 02 bài báo công bố phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành dự tuyển trên Tạp chí khoa học được hội đồng chức danh Nhà nước tính điểm trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

7. Yêu cầu vngoi ngữ của người dự tuyển:  Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một Trường Đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

b. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

8. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

10. Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

11. Đối tượng ưu tiên:

a. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuc những đối tượng sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

- Người thuc dân tc thiu s.

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên ti các khu vc vùng cao, min núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày np hồ sơ đăng ký dtuyn. Danh mc các xã, phường, thtrn thuc vùng cao, min núi do Uban dân tc và min núi xét công nhn. Danh mc các xã, phường, thtrn thuc hải đảo, vùng sâu do Chtch Uban nhân dân tnh, thành phtrc thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghquyết ca Hội đồng Nhân dân cùng cp.

 b. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cng thêm một điểm (thang điểm 10) cho tng số điểm. Thí sinh thuc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng mt lần ưu tiên.

12. Các trường hợp đặc bit sdo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

IV. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được tiến hành thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; đề cương nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 nghiên cứu sinh 

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

a. Phiếu đăng ký dự xét tuyn (theo mẫu).

b. Công văn giới thiệu đi dự tuyn của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên va tt nghip (theo mẫu).

c. Bn sao có công chng các bng tt nghip đại hc, bng đim đại hc; bng thc sĩ, bảng đim thc sĩ; các minh chng vtrình độ ngoi ngữ (các văn bằng do nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật).

d. Giy chng nhn đủ sc khoẻ để hc tp ca mt bnh viện đa khoa.

đ. Bn sao có công chng các Quyết định tuyn dng, bnhim hoc hp đồng lao động hoc giy chng nhn thâm niên công tác của cơ quan quản lý.

e. Sơ yếu lý lch có xác nhn ca Cơ quan qun lý hoc chính quyn địa phương nơi thí sinh cư trú (có dán nh) (theo mẫu).

g. Bn chp các bài báo có liên quan (gm: trang bìa tp chí, mc lc và toàn văn bài báo).

h. Bài lun vdự định nghiên cu (theo mẫu).

i. 02 thư giới thiu ca các nhà khoa hc (theo mẫu).

k. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

l. Các giy tpháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy thồ sơ liên quan khác (nếu có).

n. 06 nh mi chp c(4x6) để trong phong bì ghi rõ tên và địa chngười nhn, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

m. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Khoa tại chức – Sau Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh kể từ ngày thông báo đến trước ngày 10/9/2012. 

3. Thời gian xét tuyển:

Dự kiến ngày 21; 22/9/2012 (Theo kế hoạch đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo sau).

4. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh 2.500.000đ/thí sinh ( Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại.

       Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ  Khoa Tại chức - Sau Đại học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02412.217.310; 0913.037.160 - Fax: 02413.832.550, Website.www.dhtdtt1.edu.vn.

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;

 - Bộ GD&ĐT (b/c);

 - Bộ VHTTDL (b/c);                                                                                                      (đã ký)

 - Ban Giám hiệu (b/c);

- Website.www.dhtdtt1.edu.vn.

 - Lưu: VT, Khoa TC- SĐH (02) KX.60.

                                                                                                                                                               

                                                                  GS.TS. Nguyễn Đại Dương 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com