Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Cầu Lông  
Báo cáo tổng kết 2013 và kế hoặc năm 2014
Thứ tư, 11:29' 29/10/2014

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               B¾c ninh, ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH BỘ MÔN CẦU LÔNG NĂM 2013

I. NỘI DUNG BÁO CÁO.

1. Những việc đã làm được.

1.1. ChÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng.

- §èi víi gi¸o viªn: T­ t­ëng æn ®Þnh, c«ng t¸c nhiÖt t×nh, h¨ng say víi nghÒ nghiÖp. 100% gi¸o viªn chÊp hµnh tèt ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ cña nhµ tr­êng.

- §èi víi sinh viªn: §¹i ®a sè sinh viªn h¨ng say häc tËp, chÊp hµnh tèt néi quy häc tËp, sinh ho¹t cña nhµ tr­êng, ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau häc tËp.

1.2. C«ng t¸c chuyªn m«n.

- N¨m 2013 Bé m«n ®· tiÕn hµnh gi¶ng d¹y m«n CÇu L«ng cho sinh viªn c¸c kho¸ chÝnh quy, t¹i chøc vµ hoµn thiÖn víi tæng sè giê lµ 4200 giê. KÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn chuyªn s©u trung b×nh 93% thi qua lÇn 1 vµ sinh viªn phæ tu lµ 85%.      

- N¨m 2013 Bé m«n ®· tuyÓn sinh chuyªn s©u CÇu L«ng kho¸ 49 ®­îc 21 sinh viªn. C«ng t¸c tuyÓn sinh ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch, kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c .

1.3. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc.

- §ang tiÕn hµnh nghiªn cøu 02 ®Ò tµi cÊp cơ sở vµ ®· b¶o vÖ tiÕn ®é theo ®óng kÕ ho¹ch vµo th¸ng 11 n¨m 2013, trong ®ã 01 ®Ò tµi ®· ®­îc nghiÖm thu víi kÕt qu¶ ®¹t lo¹i kh¸.

- H­íng dÉn 06 sinh viªn kho¸ 45 hoµn thµnh luËn v¨n khoa häc víi kÕt qu¶ b¶o vÖ ®¹t lo¹i kh¸ - giái. ChuÈn bÞ ®Ò c­¬ng nghiªn cøu khoa häc cho 05 sinh viªn chuyªn s©u kho¸ 46.

1.4. C«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn.

- HiÖn Bé m«n ®· cã 01 gi¸o viªn ®ang theo häc NCS khãa 02. 01 gi¸o viªn kh¸c võa tróng tuyÓn NCS khãa 3 t¹i Tr­êng §H TDTT B¾c Ninh.

- Bé m«n th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng chuyªn m«n nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò gi¸o viªn.

- §· ®éng viªn mét sè gi¸o viªn trÎ trong Bé m«n tÝch cùc tham gia viÕt gi¸o tr×nh míi cña m«n häc.

1.5. C«ng t¸c kh¸c.

- Th­êng xuyªn tæ chøc vµ tham gia lao ®éng vÖ sinh gi÷ g×n m«i tr­êng ®­îc xanh, s¹ch, ®Ñp. 

- Tæ chøc c«ng t¸c huÊn luyÖn ®éi tuyÓn CÇu l«ng sinh viªn theo kÕ ho¹ch.

- §· tæ chøc tèt gi¶i CÇu l«ng sinh viªn chuyªn s©u toµn tr­êng n¨m 2013 vµo dÞp kû niÖm ngµy thµnh lËp §oµn 26/3 vµ ngµy ThÓ thao ViÖt Nam 27/3.

- T¨ng c­êng quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp xin tµi trî cho gi¶i cÇu l«ng sinh viªn chuyªn s©u vµ sinh viªn c¸c líp ®ang häc víi gi¸ trÞ kho¶ng 250.000.000®.

2. Những việc chưa làm được.

- C«ng t¸c viÕt bµi cho néi san Nhµ tr­êng cßn ch­a ®­îc th­êng xuyªn.

Nguyªn nh©n: Do l­îng th«ng tin cña Bé m«n cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Mét sè gi¸o viªn trÎ ch­a tÝch cùc tham gia c«ng t¸c nµy.

- Sinh viªn chuyªn s©u cña bé m«n cßn ch­a tÝch cùc häc ®Òu c¸c m«n. VÉn cßn hiÖn t­îng l­êi häc c¸c m«n lý thuyÕt.

II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014

1. Mục tiêu.

PhÊn ®Êu hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra.

2. Đặc điểm tình hình đơn vị.

2.1. C¸n bé:

Tæng sè

Giíi tÝnh

Tr×nh ®é

§èi t­îng

Nam

TS

THS

§H

Biªn chÕ

7

5

2

1

6

 

5

2

 

2.2. C¬ së vËt chÊt:

Phßng

M¸y tÝnh

Bµn, ghÕ

Nhµ tËp

2

1

4 bµn, 15 ghÕ

4

2 (12 s©n)

 

2.3. Tµi liÖu chuyªn m«n phôc vô gi¶ng d¹y:

STT

Tªn tµi liÖu

N¨m

xuÊt b¶n

1

Gi¸o tr×nh CÇu l«ng

1998

2

CÇu l«ng (S¸ch dÞch tõ tiÕng Trung)

2002

3

HuÊn luyÖn thÓ lùc cho V§V CÇu l«ng

2000

4

HÖ thèng bµi tËp gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn CÇu l«ng

2001

5

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc thi ®Êu vµ träng tµi CÇu l«ng

1998

6

LuËt thi ®Êu CÇu l«ng

2010

 

 

 

 

 

3. Nội dung công việc.

TT

Néi dung c«ng viÖc

Khãa

Tæng sè giê

Tæng sè sinh viªn

Thêi gian

I

Gi¶ng d¹y chuyªn s©u

 

 

 

 

1

§¹i häc

46, 47, 48, 49, 50

960

kho¶ng 180

Tõ tuÇn 1 – 17

Tõ tuÇn 28 - 41

2

Cao ®¼ng

C§3

105

12

Từ tuần 1-17

 Từ tuàn 28-41

Tæng

1065

192

 

II

Gi¶ng d¹y phæ tu

 

 

 

 

1

M«n: CÇu l«ng

48 (SP+HL)

48(SP+QL+YS)

Cao ®¼ng

720

720

60

564

454

63

Tõ tuÇn 29 – 49

Tõ tuÇn 1 – 18

Tõ tuÇn 29 - 45

Tæng

1500

1081

 

III

Gi¶ng d¹y t¹i chøc, hoµn thiÖn

 

 

 

 

1

M«n: CÇu l«ng

47C, 50A

180

50

Theo kÕ ho¹ch cña khoa T¹i chøc

Tæng

180

50

 

IV

C¸c c«ng viÖc kh¸c

1

Th­êng xuyªn tæ chøc tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho gi¸o viªn vµ sinh viªn cña Bé m«n

C¶ n¨m

2

Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña Bé m«n.

C¶ n¨m

3

ChØ ®¹o luËn v¨n khoa häc cho sinh viªn K46.

Tõ th¸ng 1 - 6

4

Gióp ®ì sinh viªn K47 lµm ®Ò c­¬ng NCKH.

Tõ th¸ng 3 - 4

5

Tham gia viÕt bµi cho t¹p chÝ khoa häc Nhµ tr­êng.

 

6

Th­êng xuyªn huÊn luyÖn ®éi tuyÓn CÇu l«ng sinh viªn cña tr­êng.

C¶ n¨m

7

Tæ chøc tèt gi¶i CÇu l«ng truyÒn thèng toµn tr­êng.

Th¸ng 4

8

Th­êng xuyªn tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng, vÖ sinh.

C¶ n¨m

4. Công tác bồi dưỡng cán bộ và đăng ký thi đua.

4.1. Båi d­ìng c¸n bé:

- Đang trong thời gian học tập:

            + NCS khóa 2:            Đ/c - Trương Văn Minh

            + NCS khoa 3:            Đ/c  - Nguyễn Văn Thạch

            + Bồi dưỡng chính trị cao cấp: Đ/c: Nguyễn Văn Đức.

 

 

 - Đăng ký tham gia bình giảng:

+ TS.Nguyễn Văn Đức

+ Th.s. Trương Văn Minh

+ Ths. Nguyễn Văn Thạch.

                        + Th.s. Ngô Trung Dũng

4.2. Đăng ký thi đua:

- Tập thể bộ môn: Đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc.

- Cá nhân: 04 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

                         1. TS. Nguyễn Văn Đức.

                         2. Th.s. Trương Văn Minh.

                         3. Th.s. Nguyễn Văn Thạch.

                         4. Th.s. Ngô Trung Dũng

5. Các biện pháp thực hiện.

            - Th­êng xuyªn ®«n ®èc nh¾c nhë gi¸o viªn trong Bé m«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

            - ChÊp hµnh nghiªm chØnh mäi quy ®Þnh cña Nhµ tr­êng.

            - Tæ chøc th­êng xuyªn c¸c buæi sinh ho¹t, häc tËp chuyªn m«n còng nh­ c«ng t¸c b×nh gi¶ng cña gi¸o viªn trong Bé m«n.

            - Tæ chøc tèt c«ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm, th­êng xuyªn gÇn gòi, nh¾c nhë sinh viªn trong häc tËp còng nh­ sinh ho¹t. Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ sinh viªn chuyªn s©u c¸c líp sinh ho¹t Ýt nhÊt 1 lÇn/th¸ng.

- X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tèt giê tù häc cho sinh viªn, ®¶m b¶o qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng giê tù häc.

- Ph©n c«ng vµ tæ chøc gi¸o viªn tham gia c«ng t¸c NCKH, chØ ®¹o sinh viªn lµm luËn v¨n cuèi khãa vµ nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc c¸c cÊp cña Nhµ tr­êng. Th­êng xuyªn ®éng viªn vµ nh¾c nhë gi¸o viªn Bé m«n tham gia viÕt bµi cho néi san vµ kû yÕu khoa häc cña Nhµ tr­êng.

            - Qu¶n lý tèt c¬ së vËt chÊt vµ khai th¸c c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n cña Bé m«n.

6. Đề nghị.

Mua mới

Sửa chữa

Nhân sự

Tên

Số lượng

Lưới

24 bộ

- Sửa chữa nhà tập cũ:

     + Trang bị lại hệ thống ánh sáng

     + Quét sơn nhà tập

     + Ốp gạch hoa các chân cột trụ của nhà tập.

- Sửa chữa nhà tập mới:

     + Thay kính cửa ra vào

     + Sửa chữa và thay thế các thiết bị vệ sinh

1. Bổ nhiệm: không

Cầu

22.000 quả

2. Biên chế: 02 đ/c

Dây nhảy

100 cái

3. Hợp đồng: không

Ghế trọng tài

06 cái

4. Khoán việc: không

Ghế băng gỗ

20 cái

 

5. Mời giảng: không

Chổi

50 cái

 

 

Hót rác

10 cái

 

 

Thùng nhựa 100l

03 cái

 

 

            - Để thuận tiện cho công tác của Bộ môn cũng như công việc quản lý các nhà tập, Bộ môn Cầu lông kính đề nghị BGH cho phép chuyển văn phòng Bộ môn lên làm việc tại các phòng hiện có của nhà tập Cầu lông mới. 

 

Tr­ëng Bé m«n

 

 

Th.s. Trần Văn Vinh

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Khai mạc Giải Cầu lông Sinh viên chuyên sâu năm 2013. (13/03/2013)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com