Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 11 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Công tác Học sinh, sinh viên  
Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Thứ ba, 05:22' 30/05/2017

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  448  /QĐ - TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 


 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

Căn cứ Quyết định số: 542/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/ TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bội trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, ban hành kèm theo Thông tư số  27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác quản lý sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định về sinh viên và công tác quản lý sinh viên trước đây.

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan và  sinh viên căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                               

- BGH;

- Điều 3 (để t/h);

- TT TT-TV (đăng Webs);

- Lưu VT, CTHSSV. (S65).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Nguyễn Đại Dương

 

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Quy định công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh" (19/04/2017)
 ▪  Kế hoạch tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2016-2017 (10/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc góp ý vào các nội dung trong văn bản dự thảo sửa đổi Quy định công tác quản lý sinh viên (31/05/2016)
 ▪  Thông báo (18/03/2016)
 ▪  Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com