Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 3 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  
Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Đào tạo
Thứ ba, 09:06' 27/03/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

1. Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Tòa nhà Hiệu bộ, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.2217.221

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Phòng Giáo vụ - trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay là Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh) được thành lập từ năm 1959 với nhiệm vụ ban đầu là tham mưu cho Hiệu trưởng  trong quá trình xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo.

Ngày 31/1/1964 Trường đổi tên thành trường Cán bộ TDTT Trung ương, Phòng trở thành Phòng Giáo vụ - Trường Cán bộ TDTT Trung ương.

Ngày 25-10-1977, Tổng cục TDTT đã ra quyết định số 446/QĐ-ĐT, nâng cấp Trường cán bộ TDTT Trung ương thành Trường Đại học TDTT Từ Sơn, Phòng lại trở thành phòng Giáo vụ - Trường Đại học TDTT Từ Sơn.

Từ năm 1981 đến năm 1992, Trường tiếp tục được đổi tên thành Trường Đại học TDTT và sau đó là giai đoạn 1992 đến 2008 trở thành trường Đại học TDTT I. Trong giai đoàn này phòng Giáo vụ của nhà trường được đổi tên thành Phòng Đào tạo (từ năm 1995).

Ngày 04/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 149/QĐ-TTg, Về việc đổi tên Trường thành Trường Đại học TDTT  Bắc Ninh và Phòng trở thành Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Phòng Đào tạo có các chức năng chính sau:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, tổ chức thực hiện, quản lý công tác đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

          Xây dựng mục tiêu đào tạo cử nhân, cao đẳng. Tổng hợp chương trình khung, chương trình chi tiết môn học, điều phối việc xây dựng chương trình và cập nhật chương trình đào tạo đại học, cao đẳng.

        Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục theo đúng các qui định của Nhà nước về công tác tuyển sinh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để tổ chức các kì thi tuyển sinh hàng năm.  

        Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập từng năm học và các kế hoạch khác liên quan. Lập tiến trình giảng dạy đại học, cao đẳng, lập thời khoá biểu, lịch thi và tổ chức theo dõi việc thực hiện các kế hoạch nêu trên.

        Xây dựng các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập. Quản lý việc giảng dạy của giảng viên trong và ngoài trường; quản lí kết quả học tập của sinh viên.

        Phối hợp với các khoa và Phòng Công tác học sinh, sinh viên theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên hệ đại học, cao đẳng.

        Xây dựng báo cáo tổng hợp giờ giảng học kì, năm học và các báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo đại học, cao đẳng theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lí của Trường.

        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thực tập của sinh viên; xét lên lớp, lưu ban, xét tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đại học, cao đẳng chính quy trong nhà trường theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định dạy và học của Trường.

        Đề xuất hình thức thi, nội dung thi; tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp và các dữ liệu cần thiết để xét tốt nghiệp cho sinh viên. Tổ chức thi học kì, thi cuối năm và thi tốt nghiệp đối với các hệ đại học, cao đẳng theo đúng các qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, đẳng cấp vận động viên và các văn bằng khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo đúng quy trình, thủ tục hiện hành.

       Quản lí và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo và quản lí đào tạo đại học, cao đẳng. Thống kê, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

       Tham gia các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo được phân công.

       Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian công tác

1

Đinh Văn Thọ

 

 

2

Nguyễn Thị Hạnh Phúc

Trưởng Phòng

 

3

CN. Phan Thế Đệ

Phụ trách Phòng

1984-1985

4

TS. Phạm Danh Tốn

Trưởng Phòng

1985-1986

5

CN. Đào Bá Trì

Trưởng Phòng

1986-2003

6

Ths. Đặng Đình Minh

Trưởng Phòng

2003-2014

7

TS. Trần Trung

Trưởng Phòng

2014 đến nay

 

          4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ và tên Chức vụ, ảnh cá nhân

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại/Email

1

 

TS. Trần Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sĩ

- Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm, quản lý điều hành chung hoạt động của phòng.

- Xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy và học tập và các quy định liên quan công tác đào tạo

- Thường trực hội đồng tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

0989.088.845

trantrungbk17@yahoo.com

2

Ths. Hoàng Thị Tuyết

 

Thạc sĩ

- Phó trưởng phòng

- Phụ trách mảng chương trình, kế hoạch đào tạo đại học chính quy.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thực tập nghiệp vụ cho sinh viên

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. và trưởng phòng

- Phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh online

0983.120.580

httuyet80@gmail.com

3

 

TS. Nguyễn Đình Chung

 

Tiến sĩ

- Chuyên viên

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên.

- Xây dựng lịch kiểm tra giảng dạy và học tập.

- Phụ trách nghiệm thu khối lượng công tác của giảng viên; khảo sát, đánh giá chương trình, kế hoạch đào tạo.

- Tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần các môn học và công tác tư vấn tuyển sinh online.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. và trưởng phòng

0989.080.377

nguyendinhchungtdttbn@gmail.com

4

 

 

Ths. Phạm Thanh Tùng

 

 

 

Thạc sĩ

Đang học nghiên cứu sinh tại học viên TDTT Thượng Hải, Trung Quốc từ năm 2016

01658.792.548

thanhtung19785@gmail.com

5

 

CN. Ngô Xuân Mạnh

 

Cử nhân

- Chuyên viên

- Phụ trách về công tác văn thư của phòng.

- Tổ chức thi kết thúc học phần.

- Tổ chức thực hiện công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh online và công tác bình giảng.

0984.745.688

manhnnth@gmail.com

6

 

 

 

 

 

Ths. Đào Hồng Hà

Thạc sĩ

- Chuyên viên

- Phụ trách mảng quản lý kết quả học tập của sinh viên.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Thực hiện công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, đẳng cấp VĐV theo quy định.

- Tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần các môn học và công tác tư vấn tuyển sinh online

0972.855.966

honghanhi16101988@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

a.Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Quyết định

2005-2006

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2006

1978/UBTDTT-QĐ,14/11/2006

2009-2010

Tập thể lao động tiên tiến năm 2010

437/QĐ-ĐHTTBN 21/10/2010

2009-2010

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010

4078/QĐ - BVHTTDL 18/11/2010

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến năm 2011

608/QĐ-TDTTBN 21/10/2011

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

712/QĐ-TDTTBN 16/10/2012

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012

4334/QĐ - BVHTTDL, 07/11/2012

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

934/QĐ-TDTTBN 08/10/2013

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013

3716/QĐ-BVHTTDL 28/10/2013

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

742/QĐ-TDTTBN 05/9/2014

2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014

3006/QĐ-BVHTTDL 16/9/2014

2014-2015

Danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

153/QĐ-TDTTBN 12/3/2015

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

768/QĐ-TDTTBN 9/9/2015

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

3598/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến năm 2016

817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/8/2016

2015-2016

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016

3299/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

2015-2016

GK Công đoàn 2016

17/QĐ-CĐTDTTBN ngày 27/12/2016

2016-2017

Giấy khen Đại hội Công đoàn 2017

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

2016-2017

Tập thể lao động tiên tiến năm 2017

 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017

 

b. Hình thức khen thưởng:

Hình thức khen thưởng

Quyết định

Bằng khen của Bộ trưởng

4352/QĐ-BVHTTDL 26 /11/2009

Giấy khen Công đoàn 2015

150/QĐ-TDTTBN 11/3/2015

Bằng khen bộ trưởng 2 năm HTXS nhiệm vụ 2015

3599/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

Giấy khen Công đoàn 2016

01/QĐ-TDTTBN 6/1/2016

Giấy khen Công đoàn 2016

17/QĐ-CĐTDTTBN ngày 27/12/2016

Giấy khen Đại hội Công đoàn 2017

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thời khóa biểu tuần 35 của các khóa đại học (20/03/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 34 của các khóa đại học (15/03/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 33 của các khóa đại học (07/03/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 32 của các khóa Đại học (đã sửa) (02/03/2018)
 ▪  Lịch thi lần 2 các môn học lại tết (28/02/2018)
 ▪  Thời khóa biểu học kỳ phụ tết 2017 đợt 2 (đã sửa) (23/02/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 31 của các khóa Đại học (22/02/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 27 của các khóa Đại học (đã sửa) (27/01/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 26 của các khóa Đại học (đã sửa) (18/01/2018)
 ▪  Kế hoạch kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 (16/01/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com