Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Công tác Học sinh, sinh viên  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện, khen thưởng đối với sinh viên học kỳ II và cả năm học 2017-2018
Thứ hai, 09:28' 04/06/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5  năm 2018

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v đánh giá điểm rèn luyện, khen thưởng

đối với sinh viên học kỳ II và cả năm học 2017 – 2018 

 

 


                              Kính gửi: - Các Khoa.

                                             - Các Bộ môn đào tạo chuyên ngành.

                                            - Chi bộ Đảng sinh viên.               

                                           - BCH Đoàn TN, Hội Sinh viên

 

Căn cứ Quy định công tác quản lý sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ - TDTTBN ngày 15/5/2017. Năm học 2017 – 2018 chuẩn bị kết thúc, để thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả rèn luyện và khen thưởng đối với sinh viên; Thực hiện chỉ đạo của BGH, phòng Công tác HSSV đề nghị các khoa, bộ môn phối hợp thực hiện các việc sau:

I. Đánh giá điểm rèn luyện.

1.   Nội dung đánh giá:

Sinh viên tiến hành thực hiện việc đánh giá, xác định điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm học 2017 – 2018 trên cơ sở các nội dung được quy định tại phần IV của Quy định công tác quản lý sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ - TDTTBN ngày 15/5/2017 (webs phòng Công tác HSSV của Trường).

2.   Thời gian thực hiện đánh giá:

2.1. Bộ môn: sinh viên tự đánh giá, tập thể lớp họp bình xét và chuyển kết quả tới họi đồng các khoa - Thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết tuần 47.

2.2. Hội đồng các Khoa: thực hiện tuần 48

2.3. Hội đồng cấp Trường: xét và công bố kết quả rèn luyện sinh viên từ tuần 49 và 50.

3.   Quy trình đánh giá:

3.1. Sinh viên căn cứ vào kết quả học tập (lấy điểm thi lần 1) và rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định (mẫu 1A- phụ lục 1)

3.2. Tổ chức họp lớp bình xét, có giáo viên CVHT tham gia chỉ đạo.

Giáo viên CVHT lập danh sách kết quả bình xét rèn luyện của lớp, trưởng bộ môn xác nhận và chuyển hồ sơ lên Hội đồng cấp khoa, gồm:

- Biên bản họp lớp (mẫu 3A- phụ lục 1).

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II và cả năm (mẫu 2A- phụ lục 1)

3.3. Hội đồng cấp khoa ( Theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của người học ban hanh kèm theo Thông tư số 16/2015 TT-BGĐT và Quy định Công tác quản lý sinh của Trường tại Quyết định số 448/ QĐ-TDTT BN).

a) Thẩm quyền thành lập.

Hội đồng cấp khoa do Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa ủy quyền ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp khoa.

b) Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa ủy quyền.

- Các ủy viên: Trợ lý (cán bộ văn phòng khoa) theo dõi công tác quản lý người học; Các Cố vấn học tập; đại diện Liên chi đoàn thanh niên, Chi hội hoặc Liên chi Hội sinh viên, Ban cán sự lớp.

c) Nhiệm vụ của Hội đồng cấp khoa:

- Có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá chính xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng sinh viên trong ngành học.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Cố vấn học tập của từng đơn vị lớp học, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng lớp, đề nghị Trưởng khoa công nhận đồng thời thông báo 10 ngày để sinh viên biết.

d) Hồ sơ lên Hội đồng cấp Trường gồm có:

- Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II và cả năm (mẫu 4A- phụ lục 1)

- Biên bản họp hội đồng cấp khoa. (mẫu 6A- phụ lục 1)

4. Công tác phối hợp 

Các đơn vị liên quan; Chi bộ Đảng sinh viên; Đoàn TN; Hội sinh viên.v.v…có trách  nhiệm chuyển minh chứng  của các sinh viên đã tham gia các hoạt động thi đua, sinh hoạt tập thể để CVHT cộng vào điểm rèn luyện theo quy định. ( điều 8 – Quy định đánh giá KQRL)

II. Công tác khen thưởng sinh viên :

- Các bộ môn đề nghị khen thưởng đối với sinh viên theo Quy định công tác quản lý sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ - TDTTBN ngày 15/5/2017

- Tuần 47 chuyển kết quả về các khoa cùng với kết quả rèn luyện.

Kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên được ghi chung vào bảng điểm tốt nghiệp ra trường. Đề nghị Trưởng các khoa và bộ môn triển khai thực hiện nội dung của thông báo ./. 

Trân trọng !        

 

Nơi nhận:                                                        

- Như kính gửi;

- BGH (Để báo cáo);

- TT TT-TV (đăng Web);

- Lưu CTHSSV. (D25).

 

 

TRƯỞNG PHÒNG CT HSSV

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Trịnh Hồng Sơn

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Lịch sử hình thành và phát triển phòng Công tác học sinh, sinh viên (09/03/2018)
 ▪  Thông báo xét điểm rèn luyện kỳ I -2017 -2018 (26/12/2017)
 ▪  Hướng dẫn thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí đối với sinh viên (22/08/2017)
 ▪  Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (30/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Quy định công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh" (19/04/2017)
 ▪  Kế hoạch tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2016-2017 (10/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc góp ý vào các nội dung trong văn bản dự thảo sửa đổi Quy định công tác quản lý sinh viên (31/05/2016)
 ▪  Thông báo (18/03/2016)
 ▪  Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com