Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 11 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Nghiên cứu sinh  
Thông báo Tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019
Thứ năm, 09:18' 17/10/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số: 118/TB-TDTTBN

----------***-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ----------***-----------     

   Bắc Ninh, ngày 12  tháng  3  năm 2019

 

THÔNG BÁO

TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

 

Căn cứ “Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ” ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH   

Ngành

Ghi chú

Giáo dục học.

Mã số: 9140101

Áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu theo hướng:  Tuyển chọn VĐV và huấn luyện các môn thể thao; Giáo dục thể chất; Thể thao trường học; Thể dục thể thao quần chúng; Xã hội thể dục thể thao; Lịch sử thể dục thể thao; Kinh tế thể dục thể thao; Quản lý thể dục thể thao; Y học thể dục thể thao;

 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo:

Chính quy tập trung toàn thời gian và tập trung bán thời gian.

2. Thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo tập trung toàn thời gian:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

- Hình thức đào tạo tập trung bán thời gian:

Thời gian đào tạo tập trung bán thời gian đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 5 năm trong đó nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

3. Địa điểm tổ chức lớp học:

Nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học được tổ chức học tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Giáo dục học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện văn bằng:

a. Có bằng thạc sĩ phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. (Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học về Thể dục thể thao loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và sau khi trúng tuyển phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ và các học phần tiến sĩ trong hai năm đầu của quá trình đào tạo).

b. Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sĩ Thể dục thể thao do nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

2. Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (Tính từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển).

3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng các nội dung sau:

a.  Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;

b. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

c.  Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

d. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn;

đ. Kinh nghiệm ( Nghiên cứu; Thực tế: Hoạt động xã hội và ngoại khóa khác);

e. Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

g. Đề xuất người hướng dẫn;

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

4. Có đề cương nghiên cứu: (theo mẫu)

5. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

6. Điều kiện công trình đã công bố:

Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

7. Yêu cầu vngoi ngữ của người dự tuyển:  

7.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II tại Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

7.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

8. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

10. Đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.

11. Đối tượng ưu tiên:

a. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

- Người thuộc dân tộc thiểu số.

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban dân tộc và miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

b. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho tổng số điểm. Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

12. Các trường hợp đặc bit sdo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

IV. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được tiến hành thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; đề cương nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh của người giới thiệu.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 nghiên cứu sinh

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.1. Phiếu đăng ký dự xét tuyn (theo mẫu).

1.2. Công văn giới thiệu đi dự tuyn của cơ quan quản lý thí sinh (theo mẫu).

1.3. Bn sao có công chng các bng tt nghip đại hc, bng đim đại hc; bng thc sĩ, bảng đim thc sĩ; các minh chng vtrình độ ngoi ngữ (các văn bằng do nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật).

1.4. Giy chng nhn đủ sc khoẻ để hc tp ca bnh viện đa khoa.

1.5. Bn sao có công chng các Quyết định tuyn dng, bnhim; hp đồng lao động hoc giy chng nhn thâm niên công tác của cơ quan quản lý.

1.6. Lý lch khoa học có xác nhn ca Cơ quan qun lý (có dán nh) (theo mẫu).

1.7. Bn chp các bài báo có liên quan (gm: trang bìa tp chí, mc lc và toàn văn bài báo).

1.8. Bài lun vdự định nghiên cu (theo mẫu).

1.9. Thư giới thiu ca nhà khoa hc (theo mẫu).

1.10. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

1.11. Các giy tpháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy thồ sơ liên quan khác (nếu có).

1.12. 04 nh mi chp c(4x6) để trong phong bì ghi rõ tên và địa chngười nhn, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

1.3. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế Trường Đại học TDTT Bắc Ninh từ ngày 12/3/2019 đến ngày 12/7/2019.

3. Thời gian xét tuyển:

Dự kiến ngày 08 và 09/8/2019 (Theo kế hoạch đăng ký với Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo sau).

4. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh 3.000.000đ/thí sinh (Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ  Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02222.217.310; 0912.662.225 - Fax: 02223.832.550,

Website: http://www.upes1.edu.vn/

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 (17/10/2019)
 ▪  Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018 (07/03/2019)
 ▪  Thông báo kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018 (07/03/2019)
 ▪  Thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 (05/12/2018)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 (30/10/2018)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018 (09/08/2018)
 ▪  Thông báo kết quả và việc nhận đơn phúc khảo điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (27/03/2018)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (13/09/2017)
 ▪  Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (21/07/2017)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 (30/12/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com