Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 11 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Đại học hệ chính quy  
Quyết định về việc cử cán bộ tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019
Thứ tư, 09:10' 03/07/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

số: 664 /QĐ-TDTTBN                                                                   Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh

Đại học hệ chính quy năm 2019


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

Căn cứ quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giảng viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 /01/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TDTTBN ngày 28/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh;                             

Căn cứ yêu cầu công tác Tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

 

QUYẾT ĐỊNH:      

 

Điều 1. Cử 76 cán bộ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trực tiếp tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019.                                                          (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Cán bộ được cử tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 chịu sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường và có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đề án tuyển sinh của Nhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các đồng chí Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Như điều 1;

- Lưu VT, ĐT. (M 15)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2019

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 664 /QĐ-TDTTBN ngày 02 tháng 7 năm 2019)

 

 

TT

Họ Tên

Đơn vị

Nhiệm vụ 

 

 

1

Nguyễn Văn Phúc

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

 

 

2

Đặng Văn Dũng

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

 

 

3

Đỗ Hữu Trường

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

 

 

4

Nguyễn Văn Nhẫn

Công an tỉnh Bắc Ninh

Ban ANTT

 

 

5

Nguyễn Thanh Tùng

Phòng HC, TH

Ban cơ sở vật chất
Ban ANTT, Ban thư ký - TB phách

 

 

6

Nguyễn Thọ Hùng

Phòng HC, TH

Ban ANTT

 

 

7

Nguyễn Đức Hùng

Phòng HC, TH

Ban ANTT

 

 

8

Phạm Thế Quyền

Phòng HC, TH

Ban ANTT

 

 

9

Nguyễn Văn Sơn

Phòng HC, TH

Ban ANTT

 

 

10

Chu Đức

Phòng HC, TH

Ban ANTT, Ban CSVC - tổ TB, SB, HT

 

 

11

Đàm Công Trí

Phòng HC, TH

Ban CSVC

 

 

12

Vũ Quang Hiền

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ điện, nước

 

 

13

Nguyễn Thạc Nghĩa

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ điện, nước

 

 

14

Nguyễn Văn Phúc

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

 

 

15

Nguyễn Danh Quân

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

 

 

16

Chu Minh Tiến

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

 

 

17

Nguyễn Văn Bách

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

18

Tô Xuân Thục

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

19

Trần Kim Tuyến

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

20

Nguyễn Xuân Trãi

Khoa HLTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

21

Lý Đức Trường

Khoa HLTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

22

Vũ Quỳnh Như

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

23

Nguyễn Đăng Điệp

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

24

Trần Ngọc Dũng

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

25

Đào Trọng Kiên

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

26

Lê Đức Long

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

27

Nguyễn Ngọc Anh

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

28

Phạm Ngọc Quỳnh

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

29

Đỗ Văn Chiến

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

30

Phạm Công Tiến

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

31

Nguyễn Hữu Hùng

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

32

Nguyễn Thành Long

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

33

Trần Văn Xuân

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

34

Bạch Phương Thảo

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

35

Phạm Tuấn Hiệp

Khoa KT&KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

36

Lê Cảnh Khôi

Khoa KTCB

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

37

Cao Hoàng Anh

Khoa QLTDTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

38

Trương Đức Thăng

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

39

Tạ Hữu Hiếu

Trường PTNK Olympic

Ban coi thi - TB năng khiếu

 

 

40

Dương Thị Hòa

Khoa kiến thức cơ bản

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

41

Đinh Thị Mai Anh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

42

Nguyễn Thúy Sinh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

43

Vũ Thành Long

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

44

Ngọ Thị Anh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

45

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

46

Nguyễn Văn Hướng

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

47

Bùi Quang Ngọc

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

 

 

48

Phạm Tuấn Dũng

Phòng CT HSSV

Ban Đón tiếp

 

 

49

Dương Thị Dung

Phòng CT HSSV

Ban Đón tiếp

 

 

50

Nguyễn Thị Minh Hương

Phòng HC, TH

Ban Đón tiếp

 

 

51

Nguyễn Quang Thịnh

Phòng HC, TH

Ban Đón tiếp

 

 

52

Ngô Kiều Diệp

Phòng HC, TH

Ban Tài chính, Ban Đón tiếp

 

 

53

Lê Thị Thùy Linh

P. KT&ĐBCLGD

Ban thanh tra

 

 

54

Đàm Trung Kiên

P. KT&ĐBCLGD

Ban thanh tra

 

 

55

Nguyễn Thị Quyên

TT. NNTH

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký hồ sơ

 

 

56

Phạm Thanh Long

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký hồ sơ; Ban đón tiếp

 

 

57

Nguyễn Thu Hường

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký thu bài năng khiếu

 

 

58

Ngô Trang Hưng

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB máy tính dữ liệu

 

 

59

Hoàng Thị Tuyết

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB máy tính dữ liệu, TB thư ký hồ sơ, Ban đón tiếp

 

 

60

Ngô Trọng Hiệp

P. KT&ĐBCLGD

Ban thư ký - TB Phách

 

 

61

Dương Hải Nam

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hồ sơ

 

 

62

Ngô Xuân Mạnh

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB máy tính dữ liệu

 

 

63

Đào Hồng Hà

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB thư ký phục vụ chấm thi

 

 

64

Trần Trung

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB thư ký phục vụ chấm thi

 

 

65

Nguyễn Đình Chung

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

 

 

66

Nguyễn Thế Dũng

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

 

 

67

Nguyễn Thị Thu Hiền

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

 

 

68

Nguyễn Thị Luật

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu, TB thư ký hồ sơ; Ban đón tiếp

 

 

69

Nguyễn Thị Hoa

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

70

Phạm Thanh Hảo

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

71

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

72

Tạ Đức Phượng

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

73

Đặng Thúy Kiên

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

74

Lê Thị Thương

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

75

Phạm Thị Trang

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

76

Trương Thị Hồng Liên

Phòng HC, TH

Phục vụ

 

 

(Tổng danh sách có 76 cán bộ)

 
 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Quy định công tác tuyển sinh tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2019 (03/07/2019)
 ▪  Các mẫu đăng ký tuyển sinh Đại học (27/06/2019)
 ▪  Đề án Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (11/03/2019)
 ▪  Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu Đại học đợt 3 năm 2018 (20/12/2018)
 ▪  Danh sách thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018_ Đợt 3 (11/12/2018)
 ▪  Lịch thi tuyển sinh Đại học năm 2018 đợt 3 (07/12/2018)
 ▪  Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 (đợt 3) (05/12/2018)
 ▪  Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học đợt 2 hệ chính quy năm 2018 (10/09/2018)
 ▪  Đón tiếp nhập học tân sinh viên Đại học khóa 54 năm học 2018-2019 (18/08/2018)
 ▪  Lịch thi Tuyển sinh năm 2018, đợt 2 (17/08/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com