Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUAN 43

TKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
         
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                      
  TUẦN: 43 TỪ NGÀY: 22/05/2018 ĐẾN NGÀY: 27/05/2018        
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017-2018              
THỨ 2 3 4 5 6 7        
TIẾT        
1 + 2   VS K53 K5,6 E4 VS K53 K5,6 E4 VS K53 K3,4 E4 ÔN SL E8          
  Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc          
  XBTT K53 K9   SH K53 K7,8,9 E7            
  Trang   Ngọ Anh   Chi            
                   
                   
   8h30                
   họp BM
               
                   
                   
3 + 4 SH K53 K7,8,9 E7 VS K53 K3,4 E4 VS K53 K1,2 E4 VS K53 K1,2 E4 SL KYH, QL,HL E3          
Chi Ngọc Ngọc Ngọc Long          
        ÔN SL E8          
        Ngọc          
                   
ÔN SL E8                  
Ngọc                  
                   
                   
                   
5 + 6 ÔN SL E8 SL K52 K1,2 E7   ÔN SL E8            
Ngọc Ngọc       Ngọc                
                   
     14h họp CM
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
7 + 8   SL K52 K3,4 E7 XBTT K53 K9 ÔN SL E8            
  Ngọc Trang. Ngọ Anh. Ngọc            
    SL K52 K5,6 E7              
    Long              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
9 + 10                    
                   
                   
                   
TRƯỞNG BỘ MÔN     TT GV GD CT TT GV GD CT GIÁO VỤ BỘ MÔN        
    1 : Ngọc 28   9 : Long 4          
              2 : Chi 4   10 : Thăng                        
              3 : Mai Anh     11 : Hưng                        
              4 : Ngọ Anh 4   12 :                        
ThS. Bùi Quang Ngọc     5 : Sinh     13 :     ThS. Nguyễn Thu Trang        
    6 : Huyền     14 :            
              7 : Trang 4   15 :                        
              8 :     Tổng: 44                      
                                             
                                             
  TT 2 1 1,5   Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 # 0 0   28 42   0 0   0                    
  2 4 0 0   4 6   0 0   0                    
  3 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  4 2 2 0   4 5   0 0   0                    
  5 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  6 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  7 2 2 0   4 5   0 0   0                    
  8 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  9 4 0 0   4 6   0 0   0                    
  10 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  11 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0   0 0   0 0   0                    
  Tổng   44 64   0 0                        
                                             

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 77

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com